Otcovo srdce

Rádi bychom vytvořili prostor pro to, aby byl zjevován Bůh Otec svým dětem všech generací.


Otcovo srdce

Rádi bychom vytvořili prostor pro to, aby byl zjevován Bůh Otec svým dětem všech generací.

Chceme se pod střechou Otcova domu sejít jako synové a dcery. Ztracení, kteří přišli po cestě Ježíše Krista a vrátili se domů. Rozliční ve svých obdarováních, jeho Duchem spojení v jedno. Věříme, že Otec miluje naši krajinu, že je blízko Jeho srdci. Ať přijde uzdravení. Chceme zjevovat a předávat Jeho lásku všem sirotkům mladým i starším. V blízkosti Otce nacházíme bezpečí, jsme doma. Strach a pochyby odchází a my objevíme svůj smysl a místo v krajině Jeho srdce.Protože se i nadále nemůžeme potkávat osobně na seminářích Otcova srdce, chtěli bychom vás pozvat na Online Modlitby OS.

Více informací na:

 https://otcovosrdce.cz/akce/on-line-osobni-modlitby/


Nebeský otec nás vyhlíží

Nebeský Otec se nám touží dát poznat. Touží po jednotě s námi. Chce zjevit svůj charakter skrze společné uctívání, skrze živé Boží slovo – pravdu Písma oživenou Duchem svatým a přijímanou vírou, skrze modlitby, skrze službu jeden druhému.

Bránou k tomu je uctívání. Společné přicházení do Boží přítomnosti, do svatyně svatých, kde Boží hlas k nám promlouvá a zjevuje své srdce a záměry. A kde se lidské srdce stává pokorným a tichým. Kde stojíme v Jeho domě jako Jeho děti v Jednotě Ducha svatého.

Pojďme společně více poznávat Otcovo srdce a najít v něm pro vlastní životy to, co je nezbytné. Abychom se proměňovali v Jeho obraz a stávali se víc a víc Ním. A to nejen kvůli nám samotným, ale kvůli všem těm českým sirotkům, kteří ještě neví, že mají Otce a kteří čekají, až jim Ho někdo zjeví.


„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho Syn.““(J5,19)


O konferenci Otcovo srdce:

 

Ježíš Kristus vším, co dělal na zemi, zjevoval Otce. Byl s ním sjednocen, znal Jeho srdce a záměry a skrze Jeho moc (Ducha svatého) přinášel realitu Otcova věčného království na zem. Ježíš nám svým životem ukazoval, jak máme žít i my. Prošel před námi cestu, kterou máme jít skrze Jeho následování. Máme zjevovat nebeského Otce stejně jako náš Pán před námi.

Nezbytným základem pro to je, že sami poznáme, uvěříme a prožijeme tuto lásku Otce. Řada znovuzrozených křesťanů, kteří znají Ježíše a Písmo, stejně pociťují ve svém životě málo lásky. Často se křesťané bojí svého Boha, protože Ho dostatečně neznají. Důvodem je neznalost pravého charakteru Ježíše a jeho Otce a našeho Otce. Neznáme, co říká Písmo o Ježíši a o Otci, případně tomu nerozumíme nebo jsme tomu neuvěřili.